Các loại Visa khác

Quý khách hàng có kinh doanh ngắn hạn tại Hoa Kỳ? Hoặc có kế hoach học tập tại bất kỳ trường đại học nào tại Hoa Kỳ? Chúng tôi vẫn có thể hỗ trợ Quý khách hàng đạt được bất kỳ thị thực nào của Hoa Kỳ, bao gồm thị thực B1/B2 và F1

Vui lòng liên hệ chúng tôi nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Tin khác

Đăng ký tư vấn miễn phí

Hoạt động WTW